FANDOM


Startnp
Sự Bảo Hộ Nơi Viễn Cực EX
Sạc thanh NP bản thân.
Xóa debuff lên bản thân.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Arturia lancer icon

Starzoom
Sự Bảo Hộ Nơi Viễn Cực A
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Nhận sao.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 500%550%600%650%700%750%800%850%900%1000%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
GainStars Sao + 56677889910
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Alterlancericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.