Startnp.png
Sự Bảo Hộ Của Thần Mặt Trời A+
NpCharge.png Sạc 20% NP của toàn đội.
Tăng tỉ lệ buff thành công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Statusup.png Tỉ lệ buff thành công + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Ozymandiasicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.