FANDOM


Startnp
Sự Bảo Hộ Của Thần Mặt Trời A+
NpCharge Sạc 20% NP của toàn đội.
Tăng tỉ lệ buff thành công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Statusup Tỉ lệ buff thành công + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Ozymandiasicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.