Artsup.png
Sự Bảo Hộ Của Thần Âm Nhạc (Giả) EX
Tăng tính năng thẻ Arts toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 22% 24.2% 26.4% 28.6% 30.8% 33% 35.2% 37.4% 39.6% 44%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Mozarticon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.