FANDOM


Artsup
Sự Bảo Hộ Của Thần Âm Nhạc (Giả) EX
Tăng tính năng thẻ Arts toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 22%24.2%26.4%28.6%30.8%33%35.2%37.4%39.6%44%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Mozarticon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.