Busterup.png
Sự Bảo Hộ Của Rồng Thần C
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 3 lượt.
Hồi lại HP của bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
HealEffect.png Hồi HP + 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Toudaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.