FANDOM


Heal
Sự Bảo Hộ Của Ngôi Nhà Bãi Biển EX
Hồi phục HP bản thân.
NpChargeDrain Giảm thanh NP 10%. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
HealEffect Heal + 2000230026002900320035003800410044005000
Thời gian chờ 6 54
Servant sở hữu kĩ năng
ArtoriaArchericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.