FANDOM


Invishield
Sự Bảo Hộ Của Nữ Thần C
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Xoá debuff trên bản thân.
Nhận sao.
Cấp 12345678910
GainStars Sao + 10111213141516171820
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Cleopatra icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.