FANDOM


UnderworldProtection
Sự Bảo Hộ Của Minh Giới EX
Underworldprotecc Tạo ra trạng thái Bảo Hộ của Minh Giới cho toàn đội trong 3 lượt
(giúp kích hoạt hiệu ứng phụ trợ từ NP của cô).
Tăng phòng thủ của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tốc độ sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng số máu tối đa cho toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ+ 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Npchargeup Tốc độ
sạc NP +
20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Maxhpup Max HP + 2000210022002300240025002600270028003000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 196

Lancericon

Ereshkigal

5✪


Icon Servant 196
Tên tiếng Nhật
エレシュキガル
ATK HP
1598/10343 2356/16065
ATK lvl 100 HP lvl 100
11322 17600
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Earth Chaotic・Evil
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Earth or Sky, Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish, Divine, Queen Deals damage to all enemies. Allies with the Protection of the Underworld status, increase attack by 20% for 3 turns.
(OC) Increase own Buster card performance for 1 turn. [This activates first]
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.