FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Activeskillpage |img = dmg up |name = Dreamlike Charisma |rank = A |servanticons = {{Merlin}} |effect = Increases party's attack for 3 turns.<br>{{Seffe…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Activeskillpage
 
{{Activeskillpage
 
|img = dmg up
 
|img = dmg up
|name = Dreamlike Charisma
+
|name = Sức Thu Hút Mộng Mơ
 
|rank = A
 
|rank = A
 
|servanticons = {{Merlin}}
 
|servanticons = {{Merlin}}
|effect = Increases party's attack for 3 turns.<br>{{Seffect|Npcharge}} Charges party's NP gauge by 20%.
+
|effect = Tăng sức tấn công cho toàn đội trong 3 lượt.<br>{{Seffect|Npcharge}} Tăng lượng NP cho toàn đội thêm 20%.
|leveleffect = {{Seffect|Attackup}} Attack +
+
|leveleffect = {{Seffect|Attackup}} Sát thương+
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%
 
|l2 = 11%
 
|l2 = 11%

Bản hiện tại lúc 16:15, ngày 7 tháng 3 năm 2018

Dmg up
Sức Thu Hút Mộng Mơ A
Tăng sức tấn công cho toàn đội trong 3 lượt.
NpCharge Tăng lượng NP cho toàn đội thêm 20%.
Cấp 12345678910
Attackup Sát thương+ 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Merlinicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.