FANDOM


Busterup
Sức Mạnh Thần Thông B
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Stargainup Khả năng tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%46%48%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Suzuka
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.