Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Busterup.png
Sức Mạnh Thần Thông B
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Stargainup.png Khả năng tạo sao + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 46% 48% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Suzuka.png
Bản mẫu:Tooltip Suzuka Gozen