Wikia Fate Grand Order Việt Nam
 
Dòng 17: Dòng 17:
 
|l9 = 36%
 
|l9 = 36%
 
|l10 = 40%
 
|l10 = 40%
|2leveleffect = {{Seffect|Starrateup}} Star Rate +
+
|2leveleffect = {{Seffect|Starrateup}} Khả năng tạo sao +
 
|2l1 = 30%
 
|2l1 = 30%
 
|2l2 = 32%
 
|2l2 = 32%

Bản hiện tại lúc 13:29, ngày 11 tháng 8 năm 2018

Busterup.png
Sức Mạnh Thần Thông B
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Stargainup.png Khả năng tạo sao + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 46% 48% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Suzuka.png
Bản mẫu:Tooltip Suzuka Gozen