FANDOM


NPDrain
Sứ Giả Ngân Hà EX
NpChargeDrain Giảm 1 vạch NP của toàn bộ địch.
Tăng sức tấn bản thân trong 3 lượt.
Có 80% tăng sức tấn công toàn đội ngoại trừ bản thân trong 3 lượt.
NpCharge Sạc thanh NP toàn đội thêm 10%.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Attackup Tấn công ngoại trừ bản thân + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.