FANDOM


Supression
Sổ Công Đức Trắng Tên
Có cơ hội khoá NP của toàn bộ kẻ địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Npseal Cơ hội khoá NP + 60%62%64%66%68%70%72%74%76%80%
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
Mashibouicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.