FANDOM


CritTurn
Sản Xuất Đại Trà A
Nhận sao mỗi lượt trong 5 lượt.
Sạc thanh NP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Npgainturn NP + 5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%8.5%9%10%
Thời gian chờ 12 1110
Servant sở hữu kĩ năng
Edisonicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.