StarAbsorb.png
Săn Tìm Kho Báu (Biển) C
Tăng tỷ lệ hút sao của bản thân trong 1 lượt.

Cộng thêm sao chí mạng.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
GainStars.png Số sao + 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Anne&MaryArchericon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.