FANDOM


StarAbsorb
Săn Tìm Kho Báu (Biển) C
Tăng tỷ lệ hút sao của bản thân trong 1 lượt.

Cộng thêm sao critical.

Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
GainStars Số sao + 567891011121315
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Anne&MaryArchericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.