FANDOM


Damageup
Sát Thần Bí A
Tăng sát thương lên kẻ địch có thuộc tính Magical trong 3 lượt.
Tăng sát thương lên kẻ địch có thuộc tính Thiên hoặc Địa trong 3 lượt.
(Gồm có cả Ngụy Servant và Bán Servant.)
Cấp 12345678910
Powerup Sát thương servant Magical + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Powerup Sát thương servant Thiên hoặc Địa + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Yorimitsuicon Oxicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.