FANDOM


Dodge
Sát Nhân Đêm Sương Mù A
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Jackicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.