FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 11:04, ngày 11 tháng 4 năm 2018Philongrobo (tường | đóng góp)‎ . . (455 byte) (+455)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{ItemBox |jpName=思い出のリボン |image= BBRibbonItem2 |enemy=[[Fate/EXTRA CCC Collaboration Event/Mission List|Fate/EXTRA CCC Collaboration Missio…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.