Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Critdmg.png
Rune Nguyên Sơ (Chiến Binh) B
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 đòn đánh, kéo dài 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
S213Icon.png