FANDOM


Heal
Rune Nguyên Sơ (Biển) A
Hồi HP cho một đồng đội.
Giảm sát thương bản thân nhận vào trong một lượt.
Cấp 12345678910
HealEffect Hồi HP + 1000120014001600180020002200240026003000
Defenseup Sát thương nhận vào - 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
ScathachAssassinicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.