FANDOM


Quickup
Rune Nguyên Sơ
Tăng tính năng thẻ Quick một đồng đội bất kì trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Scathachicon

Critchancedown
Rune Nguyên Sơ
Giảm tỉ lệ chí mạng của một địch trong 3 lượt.
Giảm sát thương NP của địch đó trong 1 lươt.
Cấp 12345678910
Critchndown Tỉ lệ
chí mạng -
30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Nppowerdown Sát thương NP - 15%16.5%18%19.5%21%22.5%24%25.5%27%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Brynicon

Critdmg
Rune Nguyên Sơ
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.
Sạc thanh NP bản thân. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương
chí mạng +
20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Resistanceup Kháng debuff + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
NpCharge NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Cucastericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.