Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Busterup.png
Rudra Avatāra EX
Busterupstatus.png Tăng tính 5% tính năng thẻ Buster bản thân.
Critdmgup.png Tăng 10% sát thương chí mạng thẻ Buster bản thân.
Debuffimmune.png Nhận trạng thái kháng debuff tinh thần..
(Debuff tinh thần: Charmstatus.png, DelayedDebuff.png Skillseal.png, DelayedDebuff.png Stunstatus.png)
Servant sở hữu kĩ năng
link =Aśvatthāman