CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Cu Chulainn (Caster) lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Cu Chulainn (Caster),
NP damage 30% up and
Chance to regain 500 HP when attacking.

Thông tin chi tiết

語り部にいわく。

万物に聖あり、森に聖あり、
そして樫に聖あり。

Người kể truyện bắt đầu.

Thần có trong vạn vật, thần có trong rừng sâu, Và thần cũng có trong cây sồi xanh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.