FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với David lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng
Khi trang bị cho David,
Tăng sát thương NP của chính mình thêm 30%.
Có 10% Cơ hội Đột Tử kẻ địch khi tấn công.

Thông tin chi tiết

そう、この箱は神との契約。してはならないこと、

見てはならないものを指し示したもの。

不用意に開く者に災いあれ。
不用意に暴く者に絶望あれ。

何故ならこれは神からの信頼だ。
開けてはならぬと言いつけたものを開けるほどに、
人類はまだ愚かではないはずだ、と。

Đúng vậy, cái rương này là khế ước với Chúa. Nó chỉ ra những thứ ta không được làm và những thứ ta không được nhìn.

Kẻ nào bất cẩn mở ra sẽ gặp tai họa. Kẻ nào bất cẩn tìm hiểu sẽ chìm trong tuyệt vọng.

Nếu hỏi nguyên nhân thì bởi đây là lòng tin của Chúa. “Con người chắc chắn là chưa ngu xuẩn đến mức mở thứ đã nói là không được mở.”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.