FANDOM


Heal
Rút Khỏi Trận Chiến B
Hồi HP bản thân.
Xóa buff lên bản thân. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 2000 HP2200 HP2400 HP2600 HP2800 HP3000 HP3200 HP3400 HP3600 HP4000 HP
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Hassanhundredicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.