FANDOM


Hiệu ứng

Shieldup
Hiệu ứng thường
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

信仰こそ人の証し。
信念は肉体を鋼に変える。
Đức tin chính là minh chứng cho một con người.
Niềm tin biến cơ thể thành thép.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.