Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Hiệu ứng

Shieldup.png
Hiệu ứng thường
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

信仰こそ人の証し。
信念は肉体を鋼に変える。
Đức tin chính là minh chứng cho một con người.
Niềm tin biến cơ thể thành thép.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Defense Tenacityicon.png Azothicon.png Kireiicon.png 75px Codeicon.png Heroicicon.png BeforeAwakeningIcon.png DivinePrincessofTheStorm.png Shining Goddess icon.png Legion of Pioneers icon.png Count Romani Archiman's Hospitality icon.png 389.png CE 553.png 75px IconCE653.png 75px Icon CE793.png

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm