FANDOM


Immune Debuff
Quy Luật Vàng (Vẻ Đẹp) A
Debuffimmune Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 3 lượt.
Sạc thanh NP bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npgainturn NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
BerserkerOfElDoradoIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.