Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Healarrow.png
Quy Luật Vàng (Thân Thể) A
Debuffimmune.png Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 3 lượt.

Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Npgainturn.png Sạc thanh NP bản thân thêm 10% mỗi lượt trong 3 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hpregen.png HP hồi + 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Medbicon.png
Bản mẫu:Tooltip Medb

Healarrow.png
Quy Luật Vàng (Thân Thể) B
Debuffimmune.png Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 2 lượt.

Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Npgainturn.png Sạc thanh NP bản thân thêm 10% mỗi lượt trong 3 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hpregen.png HP hồi + 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Davinciicon.png
Bản mẫu:Tooltip Leonardo Da Vinci