FANDOM


Healarrow
Quy Luật Vàng (Thân Thể) A
Debuffimmune Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 3 lượt.

Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Npgainturn Sạc thanh NP bản thân thêm 10% mỗi lượt trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Hpregen HP hồi + 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Medbicon

Healarrow
Quy Luật Vàng (Thân Thể) B
Debuffimmune Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 2 lượt.

Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Npgainturn Sạc thanh NP bản thân thêm 10% mỗi lượt trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Hpregen HP hồi + 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Davinciicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.