FANDOM


Nparrow
Quy Luật Vàng (Của Cải & Thân Thể) B
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Npgainturn Sạc thanh NP bản thân thêm 10% mỗi lượt trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
HealEffect HP hồi + 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Cleopatra icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.