FANDOM


Npacqui
Quy Luật Vàng A
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Gilicon Bản mẫu:Ko-Gil Edmondicon

Npacqui
Quy Luật Vàng B
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 18%20.7%23.4%26.1%28.8%31.5%34.2%36.9%39.6%45%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Gillesicon Drakeicon Dariusicon

Npacqui
Quy Luật Vàng C-
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 15%17.3%19.5%21.8%24%26.3%28.5%30.8%33%37.5%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Siegicon

Npacqui
Quy Luật Vàng E
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 12%13.8%15.6%17.4%19.2%21%22.8%24.6%26.4%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Robinicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.