Dodge.png
Quyển Cảnh B
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 320% 340% 360% 380% 400% 420% 440% 460% 500%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Shuwenicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.