FANDOM


Invishield
Quyền Uy Phi Thường A
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Giảm sức tấn công của toàn bộ địch trong 3 lượt
Xóa buff của chúng.
Cấp 12345678910
Attackdown Tấn công - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Ivan Lôi Đế
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.