Invishield.png
Quyền Uy Phi Thường A
Invincible.png Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Giảm sức tấn công của toàn bộ địch trong 3 lượt
Xóa buff của chúng.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackdown.png Tấn công - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Ivan Lôi Đế
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.