Wikia Fate Grand Order Việt Nam
StarAbsorb.png
Quyền Pháp Trung Hoa EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.

Tăng tỉ lệ sạc NP trong 1 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Khả năng hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
Npchargeup.png Tỉ lệ sạc NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
ShinjukuAssassinIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Yan Qing