FANDOM


StarAbsorb
Quyền Pháp Trung Hoa EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.

Tăng tỉ lệ sạc NP trong 1 lượt.

Cấp 12345678910
Critabsup Khả năng hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Npchargeup Tỉ lệ sạc NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
ShinjukuAssassinIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.