n (Myon143 đã đổi trang Trung Hoa Quyền Pháp thành Quyền Pháp Trung Hoa mà không để lại một trang đổi hướng)
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
|servanticons = {{Yan Qing}}
 
|servanticons = {{Yan Qing}}
 
|img = StarAbsorb
 
|img = StarAbsorb
|name = Trung Hoa Quyền Pháp
+
|name = Quyền Pháp Trung Hoa
 
|rank = EX
 
|rank = EX
 
|effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt. <br>
 
|effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt. <br>

Bản hiện tại lúc 12:21, ngày 11 tháng 3 năm 2018

StarAbsorb.png
Quyền Pháp Trung Hoa EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.

Tăng tỉ lệ sạc NP trong 1 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Khả năng hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
Npchargeup.png Tỉ lệ sạc NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
ShinjukuAssassinIcon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.