FANDOM


Shieldbreak
Quyết Tâm Thép EX
Invinciblepierce Tấn công bỏ qua Bất Hoại trong 1 lượt.
Tăng tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Resistanceup Kháng debuff + 14%15.8%17.6%19.4%21.2%23%24.8%26.6%28.4%32%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Edmondicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.