FANDOM


CritTurn
Quái Vật Vô Tội (Dị) A
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Busterupstatus Buster + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Ivan Lôi Đế
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.