FANDOM


CritTurn
Quái Vật Vô Tội EX
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân 3 lần trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
AntonioIcon

Class-Avenger-Silver

Antonio Salieri

3✪


AntonioIcon
Tên tiếng Nhật
アントニオ・サリエリ
ATK HP
1509/8125 1411/7840
ATK lvl 100 HP lvl 100
10996 10630
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Được Brynhildr yêu, Địa hoặc Thiên, Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Giảm khả năng tạo sao của toàn đội đi 20% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
(Tác dụng phụ) Giảm kháng thẻ Arts của toàn bộ kẻ địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

CritTurn
Quái Vật Vô Tội EX
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 67889910111112
HealEffect HP hồi + 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Elizhallowicon

CritTurn
Quái Vật Vô Tội A
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Tauntstatus Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Vlad (Extra) icon

CritTurn
Quái Vật Vô Tội B
Nhận sao mỗi lượt 3 lượt.
Defensedown Giảm phòng thủ bản thân đi 18% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 3455667889
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Mephisicon

CritTurn
Quái Vật Vô Tội D
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Defensedown Giảm phòng thủ bản thân đi 14% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 3455667889
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Hansicon Phantomicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.