FANDOM


CritTurn
Quái Thú Vô Tội EX
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 190 Icon Servant 191

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.