FANDOM


Dmg up
Quái Lực A+
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Sakataicon Gorgonicon

Dmg up
Quái Lực A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Asteriosicon

Dmg up
Quái Lực B
Tăng sức tấn công của bản thân trong 2 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Medusaicon Tamamoicon HessianLoboIcon

Dmg up
Quái Lực B
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Trong hình dạng Hyde, tăng thêm sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 5%6%7%8%9%10%11%12%13%15%
Attackup Tấn công tăng thêm + 25%26%27%28%29%30%31%32%33%35%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Jekyllicon

Dmg up
Quái Lực C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Medusalancericon

Dmg up
Quái Lực C-
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8%10%12%14%16%18%20%22%24%28%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Astolfoicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.