FANDOM


Startnp
Quá Tải Cải Biến C
Sạc thanh NP bản thân.
Tự gây 500 sát thương cho bản thân [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 190 Icon Servant 191

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.