Startnp.png
Quá Tải Cải Biến C
Sạc thanh NP bản thân.
Tự gây 500 sát thương cho bản thân [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 190.png Icon Servant 191.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.