FANDOM


Npdmg
Quá Tải C
Tăng sát thương NP của bản thân trong 1 lượt.
Burn Thiêu đốt bản thân với 300 sát thương trong 5 lượt [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon

Npdmg
Quá Tải D
Tăng sát thương NP của bản thân trong 1 lượt.
Burn Thiêu đốt bản thân với 300 sát thương trong 5 lượt [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 15%16%17%18%19%20%21%22%23%25%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Babbageicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.