FANDOM


StarAbsorb
Public Morals Committee Chairman's Shadow A
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 500%550%600%650%700%750%800%850%900%1000%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S181
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.