FANDOM


Hiệu ứng

Nparrow
Hiệu ứng thường
Sạc 8% thanh NP mỗi lượt.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Sạc 10% thanh NP mỗi lượt.

Thông tin chi tiết

揺籃なれど希望は那由多に。

いつか宙に羽ばたく時、その成長は多くを認め、 多くを癒やす。

Một cái nôi, nhưng hi vọng là vô số kể.

Khi nó cất cánh vào một ngày nào đó, sự trưởng thành ấy sẽ thừa nhận tất cả, và chữa lành tất cả.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.