FANDOM


Charm
Pheromone B
Có cơ hội mê hoặc toàn bộ kẻ địch có đặc tính Nam trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Charmstatus Cơ hội mê hoặc + 30%33%36%39%42%45%48%51%54%60%
Defensedown Phòng thủ - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Matahariicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.