Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Healarrow.png
Hiệu ứng thường
Hồi 30 HP mỗi lượt.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Hồi 50 HP mỗi lượt.

Thông tin chi tiết

葉は茂り実を結ぶ。
豊かなる生命に祝福を。
Lá mọc um tùm, cây trái kết quả.

Chúc phúc cho những sinh mệnh phong phú.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

HP Regeneration Bản mẫu:HPregenCE