FANDOM


StarAbsorb
Phối Hợp C
Tăng tỉ lệ hút sao bản thân trong 1 lượt.

Tăng sát thương bản thân trong 1 lượt

Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Attackup Sát thương + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Anneicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.