Dòng 2: Dòng 2:
 
|servanticons = {{Suzuka Gozen}}
 
|servanticons = {{Suzuka Gozen}}
 
|img = nparrow
 
|img = nparrow
|name = Phước lành của Sự Thông thái
+
|name = Phước Lành Của Sự Thông Thái
 
|rank = C
 
|rank = C
 
|effect = Tự sạc thanh NP của bản thân mỗi lượt trong vòng 5 lượt.<br/>{{Seffect|Surehit}} Xuyên né trong 3 lượt.<br/>{{Seffect|Npdamageup}} Gia tăng Sát thương Bảo khí bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
 
|effect = Tự sạc thanh NP của bản thân mỗi lượt trong vòng 5 lượt.<br/>{{Seffect|Surehit}} Xuyên né trong 3 lượt.<br/>{{Seffect|Npdamageup}} Gia tăng Sát thương Bảo khí bản thân thêm 20% trong 3 lượt.

Phiên bản lúc 06:10, ngày 26 tháng 2 năm 2018

Nparrow.png
Phước Lành Của Sự Thông Thái C
Tự sạc thanh NP của bản thân mỗi lượt trong vòng 5 lượt.
Surehit.png Xuyên né trong 3 lượt.
Nppowerup.png Gia tăng Sát thương Bảo khí bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npgainturn.png NP Regen + 5% 5.5% 6% 6.5% 7% 7.5% 8% 8.5% 9% 10%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Suzuka.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.