FANDOM


Dmg up
Phù Thủy Rồng EX
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng thêm sức tấn công cho đồng đội có đặc tính Rồng trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Attackup Đặc tính Rồng tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Jeannealtericonold Jeannealtericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.