FANDOM


Quickup
Phóng Nhanh Ngàn Dặm A
Tăng tính năng thẻ Quick trong 3 lượt
Tăng tạo sao trong 3 lượt
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Stargainup Tỉ lệ tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Kintokiridericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.