FANDOM


StarAbsorb
Phép Tắc Trong Cục EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Critdmgup Tăng sát thương chí mạng của bản thân (tối thiểu 20%, tối đa 100%)
dựa trên lượng HP còn lại trong 3 lượt.
Sát thương chí mạng = 20% + [80% *(1 - HP hiện tại/HP tối đa)]
Tự gây 1000 sát thương lên bản thân. Lượng HP không thể xuống dưới 1 khi sử dụng kĩ năng này. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 2000%2200%2400%2600%2800%3000%3200%3400%3600%4000%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
HijikataIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.